1 - اقامت ویژه مشهد مقدس - R21668

اقامتگاه :غدیر - غدیر - غدیر - غدیر

رفت :1397/12/18 - شنبه - 2 رجب

برگشت :1397/12/18 - شنبه

هر نفر بزرگسال :94,000 تومان

هر نفر خردسال :0 تومان

هر نفر نوزاد :0 تومان

2 شب3 روز

رزرو کنيد

2 - اقامت ویژه مشهد مقدس - R21669

اقامتگاه :النا - النا - النا - النا

رفت :1397/12/18 - شنبه - 2 رجب

برگشت :1397/12/18 - شنبه

هر نفر بزرگسال :114,000 تومان

هر نفر خردسال :0 تومان

هر نفر نوزاد :0 تومان

2 شب3 روز

رزرو کنيد

3 - اقامت ویژه مشهد مقدس - R21670

اقامتگاه :طبسی ها - طبسی ها - طبسی ها - طبسی ها

رفت :1397/12/18 - شنبه - 2 رجب

برگشت :1397/12/18 - شنبه

هر نفر بزرگسال :84,000 تومان

هر نفر خردسال :0 تومان

هر نفر نوزاد :0 تومان

2 شب3 روز

رزرو کنيد

4 - اقامت ویژه مشهد مقدس - R21671

اقامتگاه :هورام - هورام - هورام - هورام

رفت :1397/12/18 - شنبه - 2 رجب

برگشت :1397/12/18 - شنبه

هر نفر بزرگسال :94,000 تومان

هر نفر خردسال :0 تومان

هر نفر نوزاد :0 تومان

2 شب3 روز

رزرو کنيد

5 - تور ویژه زمینی مشهد مقدس بدون غذا - R21664

اقامتگاه :غدیر - غدیر - غدیر - غدیر

رفت :1397/12/20 - دوشنبه - 4 رجب

برگشت :1397/12/23 - پنجشنبه

هر نفر بزرگسال :150,000 تومان

هر نفر خردسال :120,000 تومان

هر نفر نوزاد :0 تومان

2 شب3 روز

رزرو کنيد

6 - تور ویژه زمینی مشهد مقدس با غذا - R21665

اقامتگاه :غدیر - غدیر - غدیر - غدیر

رفت :1397/12/20 - دوشنبه - 4 رجب

برگشت :1397/12/23 - پنجشنبه

هر نفر بزرگسال :245,000 تومان

هر نفر خردسال :215,000 تومان

هر نفر نوزاد :0 تومان

2 شب3 روز

رزرو کنيد

7 - تور ویژه زمینی مشهد مقدس با غذا - R21666

اقامتگاه :هورام - النا - النا - هورام

رفت :1397/12/20 - دوشنبه - 4 رجب

برگشت :1397/12/23 - پنجشنبه

هر نفر بزرگسال :265,000 تومان

هر نفر خردسال :235,000 تومان

هر نفر نوزاد :0 تومان

2 شب3 روز

رزرو کنيد

8 - تور ویژه زمینی مشهد مقدس بدون غذا - R21667

اقامتگاه :هورام - النا - النا - هورام

رفت :1397/12/20 - دوشنبه - 4 رجب

برگشت :1397/12/23 - پنجشنبه

هر نفر بزرگسال :210,000 تومان

هر نفر خردسال :180,000 تومان

هر نفر نوزاد :0 تومان

2 شب3 روز

رزرو کنيد