1 - تور ویژه زمینی - R21646

اقامتگاه :ایرانمهر - ایرانمهر - ایرانمهر - ایرانمهر

رفت :1397/07/06 - جمعه - 18 محرّم

برگشت :1397/07/09 - دوشنبه

هر نفر بزرگسال :110,000 تومان

هر نفر خردسال :110,000 تومان

هر نفر نوزاد :0 تومان

2 شب3 روز

رزرو کنيد

2 - تور ویژه یکسر هوایی - مشهد مقدس - R21648

اقامتگاه :ایرانمهر - ایرانمهر - ایرانمهر - ایرانمهر

رفت :1397/07/07 - شنبه - 19 محرّم

برگشت :1397/07/09 - دوشنبه

هر نفر بزرگسال :169,000 تومان

هر نفر خردسال :169,000 تومان

هر نفر نوزاد :70,000 تومان

2 شب3 روز

رزرو کنيد

3 - تور ویژه زمینی- مشهد مقدس - R21651

اقامتگاه :ایرانمهر - ایرانمهر - ایرانمهر - ایرانمهر

رفت :1397/07/09 - دوشنبه - 21 محرّم

برگشت :1397/07/12 - پنجشنبه

هر نفر بزرگسال :110,000 تومان

هر نفر خردسال :110,000 تومان

هر نفر نوزاد :0 تومان

2 شب3 روز

رزرو کنيد

4 - تور ویژه یکسر هوایی - مشهد مقدس - R21647

اقامتگاه :ایرانمهر - ایرانمهر - ایرانمهر - ایرانمهر

رفت :1397/07/10 - سه شنبه - 22 محرّم

برگشت :1397/07/12 - پنجشنبه

هر نفر بزرگسال :199,000 تومان

هر نفر خردسال :199,000 تومان

هر نفر نوزاد :70,000 تومان

2 شب3 روز

رزرو کنيد

5 - تور ویژه زمینی- مشهد مقدس - R21652

اقامتگاه :ایرانمهر - ایرانمهر - ایرانمهر - ایرانمهر

رفت :1397/07/12 - پنجشنبه - 24 محرّم

برگشت :1397/07/15 - یکشنبه

هر نفر بزرگسال :110,000 تومان

هر نفر خردسال :110,000 تومان

هر نفر نوزاد :0 تومان

2 شب3 روز

رزرو کنيد

6 - تور ویژه یکسر هوایی - مشهد مقدس - R21649

اقامتگاه :ایرانمهر - ایرانمهر - ایرانمهر - ایرانمهر

رفت :1397/07/13 - جمعه - 25 محرّم

برگشت :1397/07/15 - یکشنبه

هر نفر بزرگسال :225,000 تومان

هر نفر خردسال :225,000 تومان

هر نفر نوزاد :70,000 تومان

2 شب3 روز

رزرو کنيد

7 - تور ویژه زمینی- مشهد مقدس - R21653

اقامتگاه :ایرانمهر - ایرانمهر - ایرانمهر - ایرانمهر

رفت :1397/07/15 - یکشنبه - 27 محرّم

برگشت :1397/07/18 - چهارشنبه

هر نفر بزرگسال :110,000 تومان

هر نفر خردسال :110,000 تومان

هر نفر نوزاد :0 تومان

2 شب3 روز

رزرو کنيد

8 - تور ویژه یکسر هوایی - مشهد مقدس - R21650

اقامتگاه :ایرانمهر - ایرانمهر - ایرانمهر - ایرانمهر

رفت :1397/07/16 - دوشنبه - 28 محرّم

برگشت :1397/07/18 - چهارشنبه

هر نفر بزرگسال :199,000 تومان

هر نفر خردسال :199,000 تومان

هر نفر نوزاد :70,000 تومان

2 شب3 روز

رزرو کنيد

9 - تور ویژه زمینی- مشهد مقدس - R21654

اقامتگاه :ایرانمهر - ایرانمهر - ایرانمهر - ایرانمهر

رفت :1397/07/18 - چهارشنبه - 30 محرّم

برگشت :1397/07/21 - شنبه

هر نفر بزرگسال :110,000 تومان

هر نفر خردسال :110,000 تومان

هر نفر نوزاد :0 تومان

2 شب3 روز

رزرو کنيد

10 - تور ویژه یکسر هوایی - مشهد مقدس - R21658

اقامتگاه :ایرانمهر - ایرانمهر - ایرانمهر - ایرانمهر

رفت :1397/07/19 - پنجشنبه - 1 صفر

برگشت :1397/07/21 - شنبه

هر نفر بزرگسال :225,000 تومان

هر نفر خردسال :225,000 تومان

هر نفر نوزاد :70,000 تومان

2 شب3 روز

رزرو کنيد

11 - تور ویژه زمینی- مشهد مقدس - R21655

اقامتگاه :ایرانمهر - ایرانمهر - ایرانمهر - ایرانمهر

رفت :1397/07/21 - شنبه - 3 صفر

برگشت :1397/07/24 - سه شنبه

هر نفر بزرگسال :110,000 تومان

هر نفر خردسال :110,000 تومان

هر نفر نوزاد :0 تومان

2 شب3 روز

رزرو کنيد

12 - تور ویژه یکسر هوایی - مشهد مقدس - R21659

اقامتگاه :ایرانمهر - ایرانمهر - ایرانمهر - ایرانمهر

رفت :1397/07/22 - یکشنبه - 4 صفر

برگشت :1397/07/24 - سه شنبه

هر نفر بزرگسال :169,000 تومان

هر نفر خردسال :169,000 تومان

هر نفر نوزاد :70,000 تومان

2 شب3 روز

رزرو کنيد

13 - تور ویژه زمینی- مشهد مقدس - R21656

اقامتگاه :ایرانمهر - ایرانمهر - ایرانمهر - ایرانمهر

رفت :1397/07/24 - سه شنبه - 6 صفر

برگشت :1397/07/27 - جمعه

هر نفر بزرگسال :110,000 تومان

هر نفر خردسال :110,000 تومان

هر نفر نوزاد :0 تومان

2 شب3 روز

رزرو کنيد

14 - تور ویژه یکسر هوایی - مشهد مقدس - R21660

اقامتگاه :ایرانمهر - ایرانمهر - ایرانمهر - ایرانمهر

رفت :1397/07/25 - چهارشنبه - 7 صفر

برگشت :1397/07/27 - جمعه

هر نفر بزرگسال :245,000 تومان

هر نفر خردسال :245,000 تومان

هر نفر نوزاد :70,000 تومان

2 شب3 روز

رزرو کنيد

15 - تور ویژه زمینی- مشهد مقدس - R21657

اقامتگاه :ایرانمهر - ایرانمهر - ایرانمهر - ایرانمهر

رفت :1397/07/27 - جمعه - 9 صفر

برگشت :1397/07/30 - دوشنبه

هر نفر بزرگسال :110,000 تومان

هر نفر خردسال :110,000 تومان

هر نفر نوزاد :0 تومان

2 شب3 روز

رزرو کنيد

16 - تور ویژه یکسر هوایی - مشهد مقدس - R21661

اقامتگاه :ایرانمهر - ایرانمهر - ایرانمهر - ایرانمهر

رفت :1397/07/28 - شنبه - 10 صفر

برگشت :1397/07/30 - دوشنبه

هر نفر بزرگسال :169,000 تومان

هر نفر خردسال :169,000 تومان

هر نفر نوزاد :70,000 تومان

2 شب3 روز

رزرو کنيد